شماره حساب ها

 

بانک ملی ایران

شماره حساب: ۰۲۱۶۴۴۳۰۱۱۰۰۵

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۴۸۸۲۲۹۴۷۱

نام صاحب حساب: مهدی جودی

بانک کشاورزی

شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۰۶۳۴۱۲۶۲۸

نام صاحب حساب: مهدی جودی دمیرچی