تعرفه های تبلیغات

 

 

PageRank 4:

http://www.farsnevis.ir/

یک ماهه: ۱۱,۰۰۰

سه ماهه: ۲۸,۰۰۰

 

و یا تمام لیست وب های این صفحه:

http://www.farsnevis.ir/backlink

یک ماهه ۴۰,۰۰۰

سه ماهه ۹۵,۰۰۰ 

 

 


شماره حساب